Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Iwatch-website

1. Gebruiksvoorwaarden Iwatch-website.

1.1. Algemeen
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Iwatch-website (“Iwatch-website”) Door gebruik te maken van de Iwatch-website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden onvoorwaardelijk en verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.
De Iwatch-website is gemaakt en wordt beheerd door de Vlaamse Media Maatschappij NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0432.306.234 (“VMMa”).
Voor bepaalde delen van de Iwatch-website of bepaalde diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden. Het gebruik van de Website impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de bijzondere voorwaarden voor de diensten waarvan u gebruik maakt.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en bijzondere voorwaarden die zouden gelden inzake bepaalde diensten die beschikbaar worden gesteld via de Iwatch-website, hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang. Deze Gebruiksvoorwaarden en de eventuele bijzondere voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden.
1.2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van VMMa.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.

Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VMMa verkrijgen (Iwatch Persdienst - t.a.v. Kristina Vanhaute, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde), tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Als VMMa u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u VMMa tegen aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door VMMa
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van websites beheerd door VMMa. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van website van VMMa moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van VMMa. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

1.4. Links naar andere websites beheerd door VMMa
Deze website bevat links naar andere websites beheerd door VMMa. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

1.5. Links naar websites beheerd door derden
De Iwatch-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. VMMa controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat VMMa en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat VMMa de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

1.6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen
Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.
Bij chat-groepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en on line discussiëren met andere gebruikers.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...

U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u VMMa tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

VMMa kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. VMMa kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Hij hoeft zijn weigering niet te motiveren.

VMMa kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep.

Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat VMMa uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).

VMMa is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken website beheerd door VMMa.

1.7. Aansprakelijkheid van VMMa
De informatie op Iwatch-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. VMMa streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan VMMa hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Adres:
Vlaamse Media Maatschappij NV
Medialaan 1,
1800 Vilvoorde

Tel. : 02/255.32.11
Fax : 02/255.51.41
HRB 501 308
BTW BE 432.306.234

Email: webmaster@vtm.be